top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A PŘEDÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím s tím, aby JNCG Digital s.r.o., IČ: 088 26 463, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále také „společnost“), jakožto správce, předávala mé osobní údaje:

  • společnosti JNCG SE, IČO: 108 44 406, se sídlem Jankovcova 1535/2a Holešovice, 170 00 Praha, a ostatním společnostem patřícím do skupiny se stejnou mateřskou společností;

  • společnostem zabývající se poskytováním a zprostředkováním spotřebitelského úvěru a poskytováním služeb v oblasti pojištění, energií, telefonních tarifů, které jsou uvedeny v seznamu zde;

 

pro účely přímého marketingu, zejména nabízení produktů, služeb, novinek, akcí či jiných událostí.

 

Tento souhlas je udělen na dobu třech (3) let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

 

K souhlasu

 

Svůj souhlas vyjadřuji zaškrtnutím políčka vedle uvedeného souhlasu.

 

Beru na vědomí, že neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje má práva vyplývající ze smluv uzavřených se společností.

 

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro mne mělo právní účinky nebo se mne jinak významně dotýkalo.

 

Právo odvolat souhlas

 

Jsem si vědom(a) toho, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: info@jncg.eu či zasláním dopisu na adresu: Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti. V takovém případě bude zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu bez zbytečného odkladu ukončeno.

 

Informační povinnost

 

Bližší informace o zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsem obdržel před udělením tohoto souhlasu a rovněž jsou dostupné na adrese https://www.jncg.eu v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

bottom of page